7 класс

География

 21/05

Домашнее задание : Параграф 32 «Географические пояса и природные зоны Евразии». Сделать табличку (природная зона, гп, воздушные массы, растительность, животный мир).

____________________________________________________________________

07.05.2020

Домашнее задание: прочитать параграф 30, выписать климатические факторы, на странице 223 в тетради заполнить табличку.

____________________________________________________________________________

30.04.2020

Домашнее задание : Параграф 29 «Тектоническое строение ,основные формы рельефа Евразии. Размещение полезных ископаемых». Ответить письменно на вопросы после параграфа (1 -5).

свернуть

История 7В, 7Г

 20.04.2020.

Пар. 17, вопр. 1,2;  Разобрать схемы  стр. 116,121

Пар. 18 выписать хронологию событий

свернуть

Беларуская літаратура

21.05 Беларуская лiтаратура 7 « Б»

Уладзiмiр Караткевiч « Зямля пад белымi крыламi» ( прачытаць 4-5 раздзел)

__________________________________________________________________

18.05.

Беларуская лiтаратура 7 « Б»

Уладзiмiр Караткевiч « Зямля пад белымi крыламi» ( прачытаць 1-3 раздзел)

__________________________________________________________________

15.05 – Беларуская літаратура 7Г,А

Дачытаць “Зямля пад белымі крыламі”.

Пераказ любога раздзела.

_________________________________________________________________

13.05

Беларуская літаратура 7В, 7А

С. 199 - пытанні

_________________________________________________________________________

12.05 – Беларуская літаратура 7Г

С.181 - 187

__________________________________________________________________

11.05 Беларуская літаратура 7 « Б»

С.167-168 ( канспект , гл.план)

План

1.Публіцыстыка

2.Мэта публіцыстычных твораŷ

 1. Дакументальная проза

Дадатак ( запісаць)

 Першыя публіцыстычныя творы з'явіліся ў XII стагоддзі. Гэта былі «Словы» Кірылы Тураўскага

Віды публіцыстычных твораў:

 • артыкул
 • рэпартаж
 • нарыс
 • фельетон

Схема работы з публіцыстычным творам

 1. Прыняць інфармацыю.
 2. Вызначыць праблему, якую аўтар уздымае ў творы.
 3. Разабрацца ў гэтай праблеме(знайсці аргументы, прапанаваныя аўтарам).
 4. Вызначыць свае адносіны да акрэсленай праблемы.

С. 168-170 ( прачытаць ),адказаць на пытанні 1,2( вусна )

 

 

11.05 Беларуская літаратура 7В

Ул. Караткевіч “Зямля пад белымі крыламі” - прачытаць

 

__________________________________________________________________

08.05 – Беларуская літаратура 7Г

С. 172 – 181 прачытаць

______________________________________________________________

07.05.

 7  “Б”

М. Танк “ Дрэвы паміраюць ...” ( вывучыць на памяць)

Запісаць у сшытак :

Свабодны верш мае такі ж невялікі аб'ём, пішацца кароткімі радкамі і ў слупок.

Гэты верш не мае рытму і рыфмы, па мове бліжэй да прозы.

Мова свабоднага верша насычана афарызмамі – кароткімі і разам з тым змястоўнымі выказваннямі, часта з падтэкстам.

Падтэкст - гэта такі спосаб паказу жыццёвай з'явы, калі важныя думкі і пачуцці не выказваюцца непасрэдна, адкрыта, а як бы стоены за іншымі словамі, угадваюцца па інтанацыі, намёку

 

06.05 

7"А"

С. 172 – 181, прачытаць.

 7 "В"

С. 172 – 181, прачытаць.

 

05.05

7 "Г"

С. 167 – 171, прачытаць. С. 172 пыт 2(вусна)

 

04.05

Беларуская літаратура 7 "Б"

С.162-163 (прачытаць). Адказаць на пытанні 1,5(вусна),6,8(пісьмова)

 

Беларуская літаратура 7 "В"

С. 167 – 171, прачытаць. С. 171 пыт. 2

 

 

 

01.05. 

 Беларуская літаратура 7А

Мастацкая літаратура і навука. Цётка “Шануйце роднае слова!” – узор публіцыстычнага твора.

С. 171,пыт 3.

Беларуская літаратура 7Г

З. Бядуля “Шчасце…” – выразнае чытанне.

М. Танк “Дрэвы паміраюць” – на памяць

 

 

29.04. – Беларуская літаратура 7А , 7В

З Бядуля “Шчасце….” – выразнае чытанне с.162-163

М. Танк “Дрэвы паміраюць” – на памяць с. 164

__________________________________________________________________

25/04

7В Беларуская літаратура

Тэма: Паэзія ў прозе і проза ў паэзіі – прачытаць артыкул

с. 161 – 164

М. Танк “Дрэвы паміраюць” – вывучыць на памяць.

__________________________________________________________________

24.04 Беларуская літаратура 7А,7Г

Тэма: Паэзія ў прозе і проза ў паэзіі

С. 161 – 164

М. Танк “Дрэвы паміраюць”  - вывучыць на памяць.

__________________________________________________________________________________________

23.04  Беларуская літаратура 7 «Б»

С. 157 Урывак на памяць (ад слоў “Я чую….Я чую, як шуміць вецер…” і да канца)

Тэма : Дадатковае чытанне.Алена Васілевіч “Горкі ліпавы мёд”

Прачытаць твор Алены Васілевіч “Горкі ліпавы мёд”( https://www.rulit.me/books/gorki-lipavy-myod-read-496790-5.html)

____________________________________________________________________________________

Беларуская літаратура 7А,В  22.04.20

Дадатковае чытанне.

Алена Васілевіч “Горкі ліпавы мёд” - прачытаць

__________________________________________________________________

21.04

7 Г клас 

С. 157 Урывак на памяць (ад слоў “Я чую….Я чую, як шуміць вецер…” і да канца)

__________________________________________________________________

20.04 

Беларуская літаратура 7 «Б» 
С.145-157 («Мэры Кэт») прачытаць , скласці план

7 В клас беларуская літаратура 
С. 157 Урывак на памяць (ад слоў “Я чую….Я чую, як шуміць вецер…” і да канца)

___________________________________________________________________________

15.04 Тэма: М. Лупсякоў “Мэры Кэт

Вывучыць урывак з апавядання (пачынаючы са слоў: “Я чую…Я чую, як шуміць вецер…” і да канца твора. С.157) – на памяць.

свернуть

Беларуская мова 7 "Б"

21.05 Беларуская мова 7 « Б»

Выклiчнiк .Дэфiс у выклiчнiках.Знакi прыпынку ў сказах з выклiчнiкамi

 • 49,50.Практыкаванне 364

__________________________________________________________________

18.05.Беларуская мова 7 « Б»

Правапiс не (ня) ,нi з рознымi часцiнамi мовы

 • 46 , практыкаванне 349

_________________________________________________________________

08.05 – Беларуская мова 7Г

Параграф 39, практ. 282

_________________________________________________________________

07.05.

Параграф 46

Практыкаванне 341 ( перапісаць табліцу ŷ дадатковы сшытак , вывучыць )

Практыкаванне 340 , 342

Устаўце патрэбную часціцу (не або ні):

У сэрцы … было ўжо месца … любасці, … захапленню, … радасці. Я … разу … быў у Маскве. Як тут … сказаць! На небе … хмурынкі. Амаль усё, за што б … браўся хлопец, давалася яму лёгка. Я … мог … заехаць да вас. … раз мне даводзілася быць у гэтых месцах, але я … разу … бачыў мядзведзя, хоць ён тут і водзіцца.

 

 

 

 

04.05. 

Тэма : Правапіс часціц . Марфалагічны разбор часціц .

 • 45

Практыкаванні 328,329

 

 

 

 

30.04.  

Тэма :Часцiца як службовая часцiна мовы .Асноўныя разрады

часцiц( азнаямленне)

 • 43,44 ( канспект)

Практыкаванне  311,320,325 (пiсьмова)

____________________________________________________________________

25/04    

Тэма : Падпарадкавальныя злучнiкi , iх ужыванне

 

 • 42 ( выпiсаць прыклады падпарадкавальных злучнiкаў )

Практыкаванне 297 ( вусна)

Практыкаванне  301 ( пiсьмова)

___________________________________________________________________________________________

23.04 Беларуская мова 7 «Б»

Тэма:Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі.Злучальныя злучнікі , іх ужыванне

 • 40,41 ( скласці апорны канспект ). Вывучыць.

Практычная частка

 1. Спішыце, пастаўце прапушчаныя коскі. Злучнікі, якія звязваюць аднародныя члены сказа, вазьміце ў прамавугольнік, а злучнікі, якія звязваюць часткі складанага сказа,— у авал.
 • Слова Радзіма — мудрае слова у якім змешчана сіла і радасць зямлі.
 • Ноччу фарбы губляюць бляск і красу.
 • Дзесь узляцела песня франтавая і цяжка ўздыхнуў былы салдат.
 1. Практыкаванне 291 ( II)- пісьмова
 2. Практыкаванне 292 ( сказы 1,2,5)-пісьмова

________________________________________________________________________________

20/04

Беларуская мова 7 «Б» 

§ 38,39 ( скласці апорны канспект, вывучыць правіла )

Практыкаванне 274,285( пісьмова)

 

Тэма: Прыназоўнік. Параграф 33-34

 1. Прачытаць правіла
 2. Пісьмова выканаць практ.251
свернуть

Беларуская мова 7 ("А","В","Г")

15.05 

Беларуская мова 7Г,А

Параграф 43,44, практ 320

__________________________________________________________________

13.05

Параграф 42, практ.299

С. 205, марфалагічны разбор злучніка

Параграф 43, практ.313(вусна)

 

__________________________________________________________________________

12.05 – Беларуская мова 7Г

Параграф 40,41,42. Практ.287,292

_________________________________________________________________

11.05 Беларуская мова 7В

Параграф 42, практ. 299,300

__________________________________________________________________

08.05 

Параграф 39, практ. 282

__________________________________________________________________

06.05

7 "А"

Параграф 39, практ. 282

 7 "В"

Параграф 40,41, практ 292

 

 

 

05.05

7 "Г"

Параграф 38, практ. 274

 

 

04.05

7 "В"

Параграф 38,39 – зрабіць запісы ў сш для правіл,

Практ. 282

 

 

 

01.05

7 "А"

Тэма: Злучнік як часціна мовы

Параграф 38, практ 274.

 7 "Г"

Тэма: Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя, іх ужыванне і правапіс. Выпісаць у сшыткі для правіл прыназоўнікі, запомніць іх напісанне.

Параграф 36, практ.258

 

29. 04

Беларуская мова 7А

Параграф 36 – зрабіць запісы ў сшытках для правіл. С. 167

С. 168 – выпісаць з правіл прыназоўнікі і запомніць іх напісанне

Практ. 257(в), 258 (п)

С. 172 – разгледзець марфалагічны разбор прыназоўніка

 

 • Беларуская мова 7В

Параграфы 33,34,35,36 – вывучыць правілы!!!!!

Практ 259(п)

_________________________________________________________________

25/04

 • 7В Беларуская мова

Параграф 36 ,с. 167– зрабіць запісы у сшытак для правіл

С. 168 – Выпісаць з правіла прыназоўнікі і запомніць іх напісанне

Практ. 257(в)

Практ.258 (пісьмова)

С.172 – разгледзець марфалагічны разбор прыназоўніка________________________________________________________________________________________

24.04.Беларуская мова 7А,Г

Тэма: Вытворныя і невытворныя прыназоўнікі

С.162 – правіла, зрабіць запісы ў сшытку для правіл

Параграф 35 – запісаць у дзве калонкі з правіла вытворныя і невытворныя прыназоўнікі

Практ.254,255.

Словы ў зяленай рамцы вывучыць на памяць

___________________________________________________________________________________________

Беларуская мова 7А 22.04.20

Параграф 32,33, практ. 247(вусна), 248(пісьм)

 

Беларуская мова 7В 22.04.20

Параграф 34 – запісы ў сшытак для правіл

Параграф 35, практ 254 (птсьм)

__________________________________________________________________________

7Г клас Беларуская мова 21.04

Параграф 32,33, практ.246(в),248 пісьмова ў сшытках. Словы ў рамачках запісаць у сшыткі для правіл.

___________________________________________________________________

20.04   

7В клас Беларуская мова

Параграф 32,33, практ.246,248 пісьмова ў сшытках. Словы ў рамачках запісаць у сшыткі для правіл.

____________________________________________________________________________

15.04 Тэма Службовы часціны мовы. Параграф 32 с. 153

 1. Прачытаць правіла, зрабіць запісы ў сшытак для правіл.
 2. Пісьмова выканаць практ.241
свернуть

Русская литература 7 ("А","Б", "В")

21.05

Русская литература 7 «В»

«Каникулы» прочитать, знать содержание

 

19.05

Русская литература 7 «А»  и 7 "Б"

 «Каникулы» прочитать, знать содержание

___________________________________________________________________________________________

14.05

Русская литература 7 «В»

Написать письмо Экзюпери от имени Маленького принца о том, как идёт жизнь на его планете после возвращения с Земли

__________________________________________________________________

12.05

 7 «А», «Б

Русская литература

Отрывок наизусть из сказки «Маленький принц» (указанный в задании на каникулы)

__________________________________________________________________

7.05 

7 «В»

«Маленький принц» прочитать, знать содержание;

Отрывок наизусть (который был задан на каникулы)

____________________________________________________________________

05.05

 7 «А»

«Маленький принц» прочитать, знать содержание

 

7 «Б»

«Маленький принц» прочитать, знать содержание

 

 

30.04

7 «В»

А.Экзюпери «Маленький принц»  прочитать, знать содержание

_______________________________________________________________________

23.04

Русская литература 7«В» класс

С.135 в. 4(п),5,6 (у)

_____________________________________________________________________________________________________

7  "А",«Б» класс русск. лит. 21.04

с. 135 в. 4 (п), 5,6 (у).

____________________________________________________________________________

 

 • А.Алексин «А тем временем где-то» прочитать;

С. 186 вопросы устно.

 • Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» прочитать,

С. 233-234 вопросы устно;

Нарисовать рисунок к любому эпизоду;

Выучить отрывок наизусть С.233 со слов: «Это, по-моему, самое красивое и самое печальное место на свете…» и до конца.

свернуть

Русский язык 7 ("А","Б", "В")

19.05

Русский язык 7 «А» и 7 «Б»

 • 60 (переписать в тетрадь для правил морфологический разбор)

__________________________________________________________________________________________

18.05

Русский язык 7 «В»

 • 60,61. Упр. 475

___________________________________________________________________________________________

15.05

Русский язык 7 «А» и «Б»

С. 265, упр.461

__________________________________________________________________

14.05

Русский язык 7 «В»

С. 265 вопросы, упр. 461

__________________________________________________________________

12.05

Русский язык 7 «А», «Б»

 • 58 упр.457

__________________________________________________________________

11.05

Русский язык 7 «В»

 • 58, упр. 457

__________________________________________________________________

08.05

Русский язык 7 «А» и 7 "Б"

 • 57, 59, упр.450

__________________________________________________________________

07.05

 7 «В»

 • 57, 59 упр. 450

________________________________________________________________

05.04

 7 «А»

С. 244-246 таблицу выучить и переписать в тетради для правил,

С. 246-247 вопросы (§53-56)

Упр. 446

 

 7 «Б»

С. 244-246 таблицу выучить и переписать в тетради для правил,

С. 246-247 вопросы (§53-56)

Упр. 446

 

 

 

 

 

4.05

 7 «В»

С. 244-246 таблицу переписать в тетрадь для правил, выучить, с.246-247 вопросы; упр. 446

 

1.05

 7 "А", 7 "Б"

Параграф 55,56; упр.436,438

 

 

 

30.04

7 «В»

параграф 55,56 упр.436,438

 

25.04 

 7 «В»

 • 54,упр. 422

 

24.04

Русский язык 7«А» и "Б" класс 

 • 54Упр. 422

_________________________________________________________________________________________

23.04

Русский язык 7«В» класс

 • 54Упр. 422

____________________________________________________________________________________________________

7 «А»,"Б" класс русский язык 21.04

 • 53-53 (синие рамочки и материал, выделенный синими линиями выучить и переписать в тетрадь для правил),

 с. 230 таблицу  выучить и в тетрадь для правил переписать,

упр. 413, 418.

_________________________________________________________________

20.04

7 «В» класс русский язык 

 • 53-53 (синие рамочки и материал, выделенный синими линиями выучить и переписать в тетрадь для правил),

 с. 230 таблицу  выучить и в тетрадь для правил переписать,

упр. 413, 418.

____________________________________________________________________________

 • С. 220 вопросы устно (на повторение изученного ранее)
 • §52 упр. 404(у), 407 (п)
 • §53-54 теоретический материал (выделенный рамочками  и синими линиями) выучить и переписать в тетрадь для правил;

Упр. 413 (п), 417 (п), 418 (п), 421 (у), 422 (п), 429 (у), 430 (у), 439 (п), 440 (п), 442 (п).

 • С. 246 вопросы устно.
свернуть

Русская литература 7 "Г"

18.05.20

7 «Г» класс

Русская литература

Р.Брэдбери «Каникулы», прочитать рассказ, выполнить задания на с. 236

___________________________________________________________________________________________

11.05.

Домашнее задание: с. 186, вопр. 2-5

_________________________________________________________________

04.05

Русская литература

Домашнее задание:  А.Алексин «А тем временем где-то…», прочитать, ответить на вопросы после текста»

 

 

25.04

Домашнее задание: выучить отрывок на с.226 от слов «Потом он уснул…» до слов «Так я шел… и на рассвете дошел до колодца» наизусть.

__________________________________________________________________

20.04

7 «Г» класс (20.04)

Домашнее задание: А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», прочитать, выполнить задания 3, 4 на с. 234

____________________________________________________________________

 А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Перейдите по ссылке:

https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/zarubezhnaya-literatura/antuan-de-sent-ekzyuperi-malenkiy-prints-urok-1

Ознакомьтесь с биографией писателя, прочитайте произведение.

Определите тему, идею.

Нарисуйте словесный портрет Маленького принца

Выполните задания на с.189 учебного пособия

свернуть

Русский язык 7 "Г"

21.05.20

7 «Г» класс

 Русский язык

 • 64, упр. 499, вопросы рубрики «Проверяем себя» на с. 282

__________________________________________________________________

18.05.20

Русский язык

 • 63, упр. 497

___________________________________________________________________________________________

14.05.20

7 «Г» класс

 • 61-62, упр. 489

__________________________________________________________________

11.05

Домашнее задание: упр. 471

_________________________________________________________________

07.05.

Домашнее задание: § 58, 59, упр. 457

 

 

04.05

Русский язык

Домашнее задание:

§ 57, конспект, упр. 450

 

 

25 апреля 2020 г.

(занятия за 27 апреля)

Домашнее задание: изучить параграф  55, законспектировать правила, упр. 435

__________________________________________________________________

23.04.

Русский язык – 7 «Г»

Домашнее задание: параграф 54, упр.427

___________________________________________________________________________________________

20.04 

7 «Г» класс 

Домашнее задание: параграф 52,53 (работа с тетрадями для правил), упр.407 (выполнить все разборы)

__________________________________________________________________

15.04 

Правописание предлогов

Правописание предлогов:

 1. Сложные предлоги из-за, из-под, по-за, по-над пишутся через дефис.
 2. Предлоги ввиду, вроде, вследствие, наподобие, насчет пишутся слитно.
 3. Предлоги в виде, в связи (с), в продолжение, в течение пишутся в два слова. Предлоги в течение, в заключение и вследствие имеют на конце е.

 

 

Чтобы не ошибиться в написании производных предлогов, их следует отличать от омонимичных самостоятельных частей речи.

Производные предлоги и наречия

Производные предлоги и наречия, от которых они образованы, пишутся одинаково (слитно), различаются по вопросу: к наречию задаётся вопрос, а к предлогу — нет, предлог сам включается в падежный вопрос, самостоятельного лексического значения он не имеет: Я знаю свой городок (как?) вдоль и поперёк. Мы шли вдоль (вдоль чего?) леса.

Необходимо обратить внимание на предлоги навстречу, вслед (производные от наречий навстречу, вслед, которые образованы от существительных с предлогами на встречу и в след):

Я шёл на встречу с друзьями (существительное, можно задать падежный вопрос «на что?», подобрать определение — долгожданную, запланированную и т.д.);

Поворот разрешён, если никто не движется навстречу (наречие, нельзя задать падежный вопрос и подобрать определение);

Хозяин вышел навстречу гостям (предлог, включён в падежный вопрос «навстречу кому?»);

Наступил в след какого-то зверя (существительное), крикнул вслед (наречие), пошёл вслед за проводником (предлог).

Производные предлоги и существительные

Производные предлоги и существительные, от которых они произошли, могут совпадать в написании, а могут различаться:

 1. Совпадают с написанием существительных: в силу, в смысле, по мере, по поводу, по причине, в виде, за исключением, за счёт, в целях, в связи, в меру, в отношении.
 2. Написание отличается от написания существительных: в заключение, в отличие, в продолжение, в течение, ввиду, вместо, вроде, вследствие, наподобие, насчёт.

Совпадающие по написанию предлоги и существительные различаются по значению и вопросу:

Я верю в (во что?) силу нашей дружбы — существительное;

Я опоздал (в силу чего?) в силу разных обстоятельств— предлог, собственного лексического значения не имеет, выражает причинные отношения, равен из-за.

Особую трудность представляют предлоги, отличающиеся по написанию от существительных.

Имена существительные

Предлоги

В течении реки есть резкий поворот. В течении (= в направлении развития) болезни произошёл перелом.

В течение года много работал (временное значение: в течение жизни, в течение двух часов).

В продолжении книги рассказывается о будущем героев.

В продолжение урока (= за время урока) его спрашивали два раза (временное значение: в продолжение дня, в продолжение обеда).

В следствии (= в расследовании) была допущена ошибка.

Вследствие (= из-за) непогоды праздник отменили (значение причины). Запомнить: впоследствии (наречие).

Корабль показался в виду города. Имей это в виду.

Ввиду недостатка времени (= из-за) я не смог завершить работу (значение причины).

Согласовали в роде, числе и падеже.

Написал что-то вроде (= наподобие) автобиографии.

Деньги поступили на счёт в банке.

Договорился насчёт (= о) работы.

В заключении (= последняя часть) диссертации были сделаны интересные выводы.

В заключение (= в конце) хочу всех поблагодарить.

 

 

Закрепление

Упр. 418, 420, 422, 427

Домашнее задание

Задание 1. Составить и записать предложения со словами:

в течение – в течении; вследствие – в следствии; в продолжение – в продолжении; насчет – на счет.

Задание  2.  Определите, какими частями речи являются выделенные слова. Спишите предложения, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы.

 1. (В)следствии.. снежных заносов нам пришлось заночевать на полпути в (не)знакомом городе. 2. Разговор необходимо (от)ложить (в)виду предстоящего отъезда. 3. Я пришел поговорить (с)вами (на)счет сестры. 4. Придется тебе подежурить (в)место меня. 5. Имейте (в)виду, я (не)пременно приду завтра узнать, выполняете ли вы советы врача.

 

свернуть

Физика

22.05

 • 42, упр. 22(3-5)

________________________________________________________________

18/05

 • 40, 41, упр. 21(1-3)

__________________________________________________________________

15.05

 • 39, упр.20(1-3)

_________________________________________________________________

11.05

 • 38, упр. 19(1-3)

__________________________________________________________________ 

01.05.2020

Параграф 36,37, упр 18(1-3)

 

 

 

24.04.2020

 

 • 28-35.

 Решить задачу:

 

Определить давление атмосферы в шахте на глубине 750 м, если на поверхности Земли барометр показывает давление 101 кПа.

_____________________________________________________________________________________________________

 20.04.2020

 

 • 28-35

Знать: что такое давление; формула расчета давления;  единицы измерения давления в СИ; как зависит давление газа от его температуры; как зависит давление газа от его объема; закон Паскаля; что такое гидростатическое давление; формулу расчета гидростатического давления; что такое сообщающиеся сосуды; правило сообщающихся сосудов для однородной жидкости; чему равно нормальное атмосферное давление; как изменяется атмосферное давление с изменением высоты.

__________________________________________________________________________

 

Повторение определений по теме «Давление»

 

Решение задач:

 

1.Определить силу, с которой воздух давит на поверхность стола с площадью 1,2 м2, если барометр показывает давление 760 мм.рт.ст. Почему стол под действием этой силы не разрушается?

 

2.При входе в метро барометр показывает давление 101 кПа. Определить, на какой глубине находится платформа станции метро, если барометр на этой платформе показывает давление 101,3 кПа.

 

3.В сосуде находится сжатый до давления 202 кПа воздух. Для того чтобы удержать пробку, закрывающую отверстие в сосуде, необходимо приложить силу 93 Н. Определить атмосферное давление, если площадь поперечного сечения пробки 9,2 см2.

 

 • 36. Механическая работа. Единицы работы.

Знать: что такое механическая работа; формулу, по которой ее можно рассчитать; единицы измерения механической работы.

 

 Решить задачи:

 

1.Сравнить механические работы А1= 2,5 кДж, А2=250 мкДж, А3=0,025 МДж, А4=2500 Дж. Какая из них самая большая? Самая малая? Есть ли среди них равные?

 

2.Ракета поднялась вертикально вверх на высоту 20 м. При этом сила тяги реактивного двигателя ракеты совершила работу 2 кДж. Определить силу тяги. Изменением массы ракеты можно пренебречь.

 

3.Пойманного на крючок карпа массой 0,8 кг рыбак поднял на леске удочки на высоту 1,2 м. Какую минимальную работу совершила при этом сила упругости лески?

свернуть

Биология

 

Дата

класс

Домашнее задание

14.05.2020

 

7

 

Подготовиться к обобщению и систематизации знаний по главе «Многообразие покрытосеменных растений», параграфы 41-46

 

Биология 7 класс

Дата

класс

Тема

Домашнее задание

12.05.2020

 

7 «А», «В»

 

Роль покрытосеменных в природе и жизни человека

параграф – 46

 

Биология 7 класс

Дата

класс

Тема

Домашнее задание

11.05.2020

 

7 «Б», «Г»

 

Роль покрытосеменных в природе и жизни человека

параграф – 46

 

 

Дата

класс

Тема

Домашнее задание

07.05.2020

 

7 «А», «В»

 

Выращивание растений

параграф – 45, вопросы ст.223

 

 

 

 

Дата

класс

Тема

Домашнее задание

06.05.2020

 

7 «Б», «Г»

 

Выращивание растений

параграф – 45, вопросы ст.223

 

 

 

Дата

класс

Тема

Домашнее задание

05.05.2020

 

7 «А», «В»

 

Культурные растения

параграф – 44, вопросы ст.219

 

 

Дата

класс

Тема

Домашнее задание

04.05.2020

 

7 «Б», «Г»

 

Культурные растения

параграф – 44, вопросы ст.219

 

Дата

класс

Тема

Домашнее задание

30.04.2020

 

7 «А», «В»

 

Съедобные и ядовитые дикорастущие растения

параграф – 43, вопросы ст.214

 

 

Дата

класс

Тема

Домашнее задание

29.04.2020

 

7 «Б», «Г»

 

Съедобные и ядовитые дикорастущие растения

параграф – 43, вопросы ст.214

 

Дата

класс

Тема

Домашнее задание

23.04.2020

 

7 «А», «В»

 

Дикорастущие растения.

параграф – 42, вопросы ст.208

 

Дата

класс

Тема

Домашнее задание

22.04.2020

 

7 «Б», «Г»

 

Дикорастущие растения.

параграфы – 42, вопросы ст.208

 

 

 

Дата

класс

Тема

Домашнее задание

21.04.2020

 

7 «А», «В»

 

Двудольные и однодольные растения

параграф – 41, вопросы ст.203

 

 

20.04 

20.04.2020

 

7 «Б», «Г»

 

Двудольные и однодольные растения

параграф – 41, вопросы ст.203

__________________________________________________________________

15.04 Тема: Строение семян. Прорастание семян.

Параграфы: 39, 40.

 

 1. Прочитайте текст учебного пособия стр. 189-193 по теме «Строение семян»;
 2. Составьте опорный конспект по теме «Строение семян»:
  • Строение зародыша;
  • Строение зерновки пшеницы и семени фасоли;
  • Группы растений по количеству семядолей, примеры;
  • Основные запасные питательные вещества;
  • Значение семенной кожуры;
  • Определения: «семя», «покой семян», «жизнеспособность семян».
 3. Прочитайте текст учебного пособия стр. 193-196 по теме «Прорастание семян»;
 4. Сделайте опорный конспект по теме «Прорастание семян»:
  • Условия прорастания семян;
  • Признаки прорастания семян;
  • Наземное и подземное прорастание;
  • Особенности питания проростка.
 5. Закрепление: ответить на вопросы стр.193, 196.
 6. Домашнее задание:
 • параграфы: 39,40;
 • письменно выполнить в рабочей тетради зад. 1., стр.193.

 

Проверь себя!

 

1.У каких растений впервые появились ткани?

А. папоротники          Б. голосеменные             В. водоросли           Г. мхи

 

2.Как называют корень, возникший из зародышевого корешка?

А боковой         Б. придаточный            В. главный           Г. Стержневой

 

3.Какие части листа характерны только для злаков?

А. листовая  пластинка         Б. черешок          В. прилистники

Г. листовое  влагалище

 

4.Видоизменением какого органа является кочан капусты?

А. лист          Б. цветок         В. побег           Г. стебель

 

5.Какими клетками образованы сосуды растения?

А. мертвыми, но только многолетних растений

Б. живыми у всех растений

В. живыми только у однолетних растений

Г. мертвыми у всех растений

 

6.Что образуется из семязачатка после оплодотворения?

А. семя              Б. гаметофит            В. плод            Г. спорофит

 

7.Как называется плод у арбуза?

А. тыквина             Б. года                В. померанец             Г. сборная  семянка

 

8.Кто открыл двойное оплодотворение?

А. Навашин             Б. Тимирязев            В. Дарвин            Г. Мичурин

 

9.Какой набор хромосом имеет эндосперм пшеницы?

А. n             Б. 2n                 В. 4n                  Г. 3n

 

10.К каким организмам по способу питания относят водоросли?

А. гетеротрофы        Б. автотрофы       В. миксотрофы             Г. паразиты

 

Дайте ответ на вопросы

 1. Известно, что уничтожение ветвей и стеблей губительно для растения, но не для ивы корзиночной. Почему сбор ивовых прутьев для плетения корзин не является смертельным для растения, а зачастую даже полезен?
 2. Какие приспособления к распространению плодов и семян встречаются у растений? Опишите основные способы распространения плодов, приведите примеры.

Ответ. Ответ на данный вопрос можно представить в виде следующей таблицы.

Способ распространения плодов, семян, спор растений и зачатков грибов

Особенности способа

Примеры растений

 1. Кого называют «пионерами поселений»? Какими особенностями обладают эти организмы?

Объясните термины:

эндосперм, фермент, устьице, побег, конус нарастания

 

свернуть

История Беларуси (Мальчевская М.М)

7-й класс - Тест №1: "Раздел I. БЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII—XIV в. Часть 1" 

7-й класс - Тест №2: "Раздел I. БЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII—XIV в. Часть 2" 

 

Урок 3

Параграф 4 – прочитать, задание №1,2, 3 на стр. 40 письм.;

выписать определения терминам и понятиям: удел, вотчина, монархия, господарь, господарская рада, наместники, надел.

 

Урок 4

Параграф 5 – прочитать, задание №1, 3 на стр. 49 письм.

 

Рекомендуем после изучения всех тем выполнить тест:

Тема “Белорусские земли в середине ХІІІ-ХІVв.в.”

А1. Большую часть государственной территории Великого Княжества Литовского(ВКЛ) в ХIV в. составляли современные земли:

1)восточнославянские

2)литовские

3)украинские

4)русские

А2.Объединение белорусов и литовцев в одном государстве –Великом княжестве Литовском (ВКЛ) – было ускорено:

1)принудительным крещением населения по католическому обряду

2)развитием торгового пути «из варяг в греки»

3)необходимостью борьбы с внешней опасностью

4)стремление феодалов к «золотым шляхетским вольностям»

А3.Определите причину возвышения Новогрудского княжества в середине XIII в.:

1)создание в княжестве первой православной епархии;

2)высокий уровень развития сельского хозяйства, ремесла и торговли;

3)расположение Новогрудка на торговом пути «из варяг в греки»;

4)родственные связи местных князей с великими киевскими князьями

А4.Территория Великого Княжества Литовского (ВКЛ) увеличилась вдвое при великом князе:

1) Гедимине;

2) Ольгерде;

3) Ягайло;

4) Свидригайло.

А5.Прочитайте выдержку из документа.

«Начал княжить в Литве... учинил себе герб и всему княжеству Литовскому печать -вооруженный рыцарь на коне с мечом, что сейчас называют "Погоня"».

Определите имя князя, о котором упоминается в тексте:

1)Миндовг

2)Ольгерд

3)Гедимин

4)Витень

А6.Город, в котором произошло принятие на княжество Миндовга:

1)Вильно

2)Гродно

3)Новогрудок

4)Полоцк

А7.Первые литовские князья присоединяли белорусские земли к ВКЛ через:

1)династические браки

2)войны

3)договора

4)соглашения с иностранными странами

А8.Великий князь литовский, который всю жизнь оставался язычником:

1)Витень

2)Гедимин

3)Кейстут

4)Витовт

А9. Уния, по условиях которой великий князь литовский обещал “на вечные времена присоединить свои земли, литовские и русские, к Короне Польской”:

1)1385 г.

2)1413 г.

3)1569 г.

4)1596 г.

А10.Наиболее острой внешнеполитической проблемой для Великого Княжества Литовского в ХIV

-XVв. было противостояние с:

1)Тевтонским орденом

2)польским королевством

3)венгерским королевством

4)орденом Меченосцев

А11.Одним из итогов Кревской унии для Великого Княжества Литовскогостало:

1)укрепление позиций католической шляхты

2)создание униатской церкви

3)получение шляхтой “золотых шляхетских вольностей”

4)укрепление культурных связей с Московским государством

А12. Укажите причину заключения Кревской унии:

1)политика окатоличивания и введение униацтва

2)опасность со стороны крестоносцев

3)стремление Ягайло получить опору в союзе с Литвой

4)брак Ягайло и Ядвиги

А13. Великий князь литовский Ягайло известен как король польский под именем:

1)Болеслав І

2)Владислав І

3)Владислав ІІ

4)Людвик ІІ

А14.Причина масштабного строительства замков на территории Беларуси в ХІІІ-ХIVв.:

1)возрастание внешней угрозы

2)мода на кастели

3)влияние западноевропейского искусства

4)необходимость увеличения княжеских резеденций

 

свернуть

Всемирная история (7 "А","Б") (Шамко)

12.05

Параграф 29-30

__________________________________________________________________

Задание на 11.05 – 15.05

Параграф 26-27, письменно в тетради вопрос 4 – стр.180; вопрос 5 – стр. 186.

________________________________________________________________________

 04.05. – 16.05.

Параграф 26, письменно – вопрос 4; параграф 27, письменно – вопрос 5

 

30.04.20

7 "А" , 7 "Б"

Задание на 30.04 – 08.05

Параграф 28, письменно в тетради – вопрос 6

________________________________________________________________________

21.04

7 «Б» класс 

всемирная история: параграф 27 выучить, задание 4 письменно в тетрадь, письменные задания будут обязательно проверены

__________________________________________________________________

20.04.   7 «А» класс – всемирная история: параграф 27 выучить, задание 4 письменно в тетрадь, письменные задания будут обязательно проверены.

____________________________________________________________________________

Класс

Задание

7 «А»

Письменно в тетради : обобщающие вопросы и задания к разделу III  - № 1-2, стр.186

7 «Б»

Письменно в тетради : обобщающие вопросы и задания к разделу III  - № 1-2, стр.186

свернуть

История Беларуси (Шамко)

Задание на 11.05 – 15.05

Параграф 26-27, письменно в тетради вопрос 4 – стр.180; вопрос 5 – стр.

__________________________________________________________________

23.04

7 «А» и 7 «Б» - параграф 25, письменно в тетради вопросы 2, 5

_______________________________________________________________________________________________________

Класс

Задание

7 «А»

Письменно в тетради : обобщающие вопросы и задания к разделу III  - № III, IV, стр.165-166

7 «Б»

Письменно в тетради : обобщающие вопросы и задания к разделу III  - № III, IV, стр.165-166

 

свернуть

ИСТОРИЯ  БЕЛАРУСИ (Дзержинская Т.И)

  30.04.2020.

7 "В" , 7 "Г"

Пар. 19, пересказ последнего пункта, разобрать схемы, вспомнить «золотые шляхетские вольности», найти в Интернете понятия

« клиент», « клиентела».

_________________________________________________________________________

 

свернуть

Химия

18.05

Повторить все хим.свойства.выписать все уравнения из учебника в конце тетрадки

___________________________________________________________________________________________

11.05

параграф 27,№4,6

___________________________________________________________________________________________

04.05

Параграф 27,№5,7

_____________________________________________________________________________________________________

29.04.20

параграф 26,№ 7

___________________________________________________________________________________________

22.04

25 параграф, №5,8,10

24 параграф повторить

_______________________________________________________________

20.04  

25 параграф, №5,8,10

24 параграф повторить

____________________________________________________________________

 

15.04 §24. Прочитать, обратить внимание на формулы и названия солей. Выполнить задание 3, 7Б. Повторить формулы кислот.  

свернуть

Английский язык

21.05

 1. Правило «Модальные глаголы». Упр.8-11, стр.116-117(Grammar)
 2. Учебник: стр.180-182 (читать)

 

19/05

 1. Правило «Модальные глаголы», стр.111 и 115 (Grammar). Упр.6,стр.114,упр.10,стр.116 (Grammar).
 2. Переписать и выучиь лексику на стр.183 учебника.
 3. Учебник: упр.3,5, стр.184-186

___________________________________________________________________________________________

15/05

 1. Правило « Модальные глаголы» на стр.111 Grammar. Составить свой конспект, воспользовавшись диском к учебнику.
 2. Упр.1, стр.112, упр. 4, стр. 113 (GRAMMAR) ИЛИ упр.1, 3, стр.84 (WB-2)
 3. Текст (стр.177, пересказ)________________________________________________________________________________________________________________________________

14/05

 1. Правило по словообразованию: стр.176 (суффиксы существительных и прилагательных)
 2. Упр.1, стр.177 (читать, уметь отвечать на вопросы и пересказывать)

__________________________________________________________________

12/05

Упр.2, стр.173- 176. Выучить лексику на стр. 173

__________________________________________________________________

11.05

 1. Упр.2, стр.171
 2. Упр. 4, стр.172-173. Прочитать, уметь обсудить с собеседником и ответить на вопросы.
 3. Списать лексику на стр.173 в свой словарь, выразительно читать.

__________________________________________________________________

8/05

Подготовить устное высказывание о путешествии по Беларуси:

 1. Brest Fortress dates back to the 19th century and is one of the symbols of World War II. It wasn’t rebuilt after the end of the war but was turned into a war memorial. 2. Polotsk is one of the most beautiful cities of Belarus as it is situated on the picturesque banks of the Western Dvina. It was founded in 862 and it is the oldest city in Belarus. There is a huge cathedral in the centre of Polotsk – the Cathedral of Saint Sophia. 3. Khatyn memorial used to be a Belarusian village, but 149 people were burned alive by the Nazis there. After the war, a memorial was built in this village to all those who died during World War II. 4. Belovezhskaya Pushcha is situated in the South of our country, 250 km from Minsk. It’s a huge national park where you can find a lot of species of fish, birds and animals. There are over 30 lakes in it and it’s a wonderful place for boating, fishing and bird watching. 5. Sports Complex “Raubichi” is a popular place not only for ski competitions, but for festivals and weekend holidays. In winter you can ski-jump and ride on sledges there. 6. Dudutki is an open-air museum where you can feel the atmosphere of the 19th century and discover the secrets of ancient handicrafts. BELARUS IS WORTH VISITING!

__________________________________________________________________

7/05

 1. Стр.166-168 (пересказ)
 2. Подготовиться к словарному диктанту по Unit 8 на стр. 215-216

_________________________________________________________________

06.05

 1. Выучить лексику на стр.215-216
 2. Упр. 1, стр.166-168. Прочитать, подобрать подзаголовки, уметь отвечать на вопросы и пересказывать.

 

05.05

Lesson 8

Упр.2, стр.157-159. Прочитать текст о достопримечательностях Беларуси, уметь отвечать на вопросы и пересказывать. Незнакомые слова выписать в словарь с переводом.

 

 

29.04.2020

1.Повторить правило Conditional 0, Conditional 1

 

      2.Выучить устное высказывание по теме Travelling (с использованием идиом):

 

Travelling is one of the activities I like most in life. It’s exciting to meet new friends, see different places and experience different cultures. My friends say I live out of a suitcase – it’s so difficult to find me at home. When I’m at a crossroads and I don’t know what to do – I take a trip. When I’m tired of studying too hard – I hit the road. If my friend offers me a ride – I go on a long journey. If something drives   me   mad   –   I   go   backpacking. I   don’t   mind   travelling   companions,   but   I prefer travelling on my own, because I like to be in the driver’s seat. I’ve been to lots of places, but when people ask me what my favourite travel destination is, I can’t choose. Though, I can say I prefer going off the beaten track.

_________________________________________________________________

25.04

 

 1. Повторить правило употребления Conditionals 1 (использовать диск к учебнику) или Grammar Book -стр.97
 2. Выполнить упражнения по Grammar Book стр.97 упр.1, стр.99 упр.5

__________________________________________________________________

24.04.

 

 1. стр. 152 упр.3а (прочитать правила безопасного поведения для туристов, найти два правила, которые неправильно размещены)
 2. стр.153 упр.4б ( напишите правила безопасного поведения для туристов, 6-7 предложений)

________________________________________________________________________________________

23.04.

 

 1. стр. 145 (перевести активную лексику, переписать, выучить)
 2. стр.146 упр.1б, 2а,б (устно)
 3. стр.149 упр.4а,4б (читать)

___________________________________________________________________________________________

22. 04. 2020

 1. стр.142 ( переписать активную лексику из рамочки, перевести)
 2. стр.144 упр.4б (устно)
 3. стр.145 упр.4с (устно)

_________________________________________________________________

21.04. 2020

 1. стр.138 ( переписать активную лексику из рамочки), выучить
 2. стр.139 упр. 2а ( соединить предложения)
 3. стр. 142 упр. 1а ( письменно)

 

___________________________________________________________________________

 1. Раздел 8. урок 1. стр.134. Выполнить викторину упр.1а стр.134, осуществить самоконтроль с помощью аудиозаписи на диске к учебнику.
 2. Прочитать текст стр. 135 упр.2а.
 3. Прочитать правила по грамматической теме « Предложения условия нулевого  и первого типа» . Для этого открыть диск к учебнику, найти документ Grammar Reference (стр.8-9). Sentences with clauses of time and condition.
 4. Перейти по ссылке https://learningapps.org/2329619 для выполнения интерактивного упражнения на данное грамматическое правило.
 5. Выполнить упражнение 2а стр.139.
 6. Повторить неправильные глаголы.
свернуть

Математика 7А и 7В !!

12.05     № 279, 280

________________________________________________________________________

11.05

алгебра 7 "В" § 24 (стр.278), № 4.115

________________________________________________________________________ 

  С 04.05 по 17.05

Алгебра

 • 23 и все задания.

Геометрия

 • 28, 29, 30, 31 и все ключевые задачи выучить.

 

  30.04.

Геометрия

параграф 29, ключевые задачи 1, 2

______________________________________________________________________

25.04.

Алгебра

 № 3.374 - 3.377.

__________________________________________________________________

24/04 

Алгебра

№ 3.370, 3.372, 3.373.

_________________________________________________________________________________________

Геометрия  23.04.

§ 28, разобрать ключевые задачи 1, 2;  № 258___________________________________________________________________________________________

 

21.04

Геометрия

 

 • 27

Решить: № 3, 4.

_________________________________________________________________

Алгебра

 

 • 20 (стр. 226 – 239)

Разобрать примеры решенных заданий стр. 238-239.

Решить: № 3.341, 3.343, 3.344.

свернуть

Математика 7Б и 7Г !!

22.05   алгебра §25 № 4.167, 4.168

_________________________________________________________________

21.05      алгебра № 4.125

__________________________________________________________________________

20.05    алгебра № 4.123, 4.124

__________________________________________________________________

19.05      алгебра  № 4.120, 4.121

__________________________________________________________________

18.05   алгебра № 4.96(б,г), 4.97

__________________________________________________________________

15.05    алгебра № 4.94(а, в), 4.119

________________________________________________________________

14.05 Геометрия § 28-30, разобрать ключевые задачи

__________________________________________________________________

13.05   алгебра образец(стр.279) № 4.93(в, г), 4.118

__________________________________________________________________________

12.05   геометрия  § 27  № 1-5

_________________________________________________________________

11.05 алгебра № 4.117

________________________________________________________________

08.05   алгебра §24 (стр.278) № 4.115

_________________________________________________________________

07.05    геометрия §26 № 246, 247,  стр.146 тест 1, 2

__________________________________________________________________

06.05 

7 "Б", "Г"   

алгебра: §23, № 4.74, 4.75, 4.79

_______________________________________________________________________

04.05  

7 "Б" §22, 23, № 4.49, 4.50, 4.74, 4.76

7 "Г" §22, № 4.49, 4.50, 4.51(а,б)

________________________________________________________________________

29.04   §21, № 4.20, 4.21, 4.24

_________________________________________________________________________

24.04    алгебра: Стр.252 № 7(в,г), №8,  № 3.119

__________________________________________________________________

23.04  геометрия: §25, № 241, № 242(исправить: найти не АС, а ВС)

__________________________________________________________________

22.04

№ 3.372, 3.373, 3.377, 3.380

__________________________________________________________________

Алгебра 7 «Б» и 7 «Г»

 

Задания:   стр. 252 № 5, 6, 7, 8

Указания: аналогичные разобранные упражнения

                  Для №5 в таблице на стр. 195

                  Для №6 алгоритм решения текстовых задач с помощью линейных 

                                 уравнений на стр. 161-162

                  Для №7 в таблице на стр.151

                  Для №8 в таблице на стр.196

 

Геометрия  7 «Б» и 7 «Г»

 

Повторить §24,25   Задания: №230, 238, 239

свернуть
Всё нужное - просто, всё сложное - не нужно